Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth Community Council

Serving the communities of Llanfihangel-ar-Arth and Pencader
Llanfiangel ar Arth Community Council

Meetings

Next meeting

Mon January 21, 2019 7.30pm

Cyngor Cymuned Llanfihangel ar arth /Community Council
Clerc:Mrs.S.Anita Evans,Frongelli,New Inn,Pencader,Sir Gar.SA39 9AZ.
Ffôn: 01559 384 266 e-bost:anitaevans9@hotmail.co.uk
———————————————————
Bydd y cyfarfod nesa o’r Cyngor uchod nos Lun,Ionawr 21ain 2019/next meeting of the above Council will be on 21/01/19 –7.30 pm at the Old Chapel Pencader.

Agenda:
)Croeso,derbyn ymddiheuriadau,a nodi absennoldeb/welcome;note-apologies;absences.
2)Datgan diddordeb gan y Cynghorwyr/declaration of interest by Councillors.
3))Adroddiad yr Heddwas os yn bresennol/police report if present.
4)Cadarnhau,ac arwyddo cofnodion y cyfarfod blaenorol/confirm minutes of last meeting/sign minutes.
5)Materion yn codi o’r cofnodion:matters arising from last meeting.
6)Trafod y cyfrifion,ac os yn dderbyniol,cymeradwyo eu derbyn,a thalu unrhyw filiau;confirm financial statement,and pay bills.
7)Materion cynllunio/planning matters.
8)Darllen gohebiaeth,ac ymateb yn briodol/correspondence.
9)Unrhyw fater arall(gwybodaeth yn unig).AOB(info only)

Diolch S.Anita Evans(Clerc)
Ionawr 15ed 2019 15/01/19