Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth Community Council

Serving the communities of Llanfihangel-ar-Arth and Pencader
Llanfiangel ar Arth Community Council

March 2019 Agenda cyfarfod Mis mawrth 2019

Cyngor Cymuned Llanfihangel ar arth /Community Council
Clerc:Mrs.S.Anita Evans,Frongelli,New Inn,Pencader,Sir Gar.SA39 9AZ.
Ffôn: 01559 384 266 e-bost:anitaevans9@hotmail.co.uk
————————————————————————————-
Bydd y cyfarfod nesa o’r Cyngor uchod nos Lun,Mawrth 18ed 2019/next meeting of the above Council will be on 18/03/19 –7.30 pm at the Old Chapel Pencader.
Agenda:
)Croeso,derbyn ymddiheuriadau,a nodi absennoldeb/welcome;note-apologies;absences.
2)Datgan diddordeb gan y Cynghorwyr/declaration of interest by Councillors.
3))Adroddiad yr Heddwas os yn bresennol/police report if present.
4)Cadarnhau,ac arwyddo cofnodion y cyfarfod blaenorol/confirm minutes of last meeting/sign minutes.
5)Materion yn codi o’r cofnodion:matters arising from last meeting:
a)ffens diogelwch ym Mhontweli/safety fence needed in Pontweli;dewis 5 llwybr troed I’w cynnal a chadw/decide on 5 footpaths to upkeep.
6)Trafod y cyfrifion,ac os yn dderbyniol,cymeradwyo eu derbyn,a thalu unrhyw filiau;confirm financial statement,and pay bills.
7)Materion cynllunio/planning matters.
8)Darllen gohebiaeth,ac ymateb yn briodol/correspondence.—C.C.cau’r hewl yn ardal Pont Bwlchog/road closure on the Bwlchog bridge road;toiledau Pencader ac Alltwalis/conveniences;Llythyr o’r siop flodau/letter from the Green House re Pencader conveniences;D.Davies—problemau ar y ffordd o Benrhiw I Bontweli/road problems from Penrhiw to Pontweli;e.bost oddiwrth Ann Phillps am sbwriel ar hewl Llainddu, a phroblem gyda ffens Sticle/e-mail regarding high fence in Sticle and rubbish on Llainddu lane.
9)Unrhyw fater arall(gwybodaeth yn unig).AOB(info only)

Diolch S.Anita Evans(Clerc) Mawrth 12ed 2019 /12/03/2019